Om oss‎ > ‎

Vedtekter

Vedtekter Olavskilden Arbeidslag

§1.
Olavskilden arbeidslag er stiftet for å bevare restaurere og gjøre kulturminner på Totenåsen mere kjent. l tillegg ønsker laget å arbeide for gode sosiale relasjoner både innad i laget og overfor almenheten.

§2.
Laget ble stiftet 10110 2006 med fire medlemmer. Laget kan etter vedtak utvides med medlemmer som antas å være til nytte for lagets formål. Medlemskapet er livsvarig med mindre medlemmet medlemmet melder seg skriftlig ut. Dog kan medlemmer som med sin opptreden i lagets arbeid eller ellers vekker offentlig harme utelukkes fra laget etter vedtak på årsmøtet.

§3.
Laget holder årsmøte hvert år innen april måned. Til årsmøtet inviteres i tillegg til medlemmene også samboere/ ektefeller. På årsmøtet skal det legges fram årsmelding og regnskap for foregående år og det skal også på årsmøtet utarbeides en virksomhetsplan for det inneværende år. Som fast post på årsmøtet skal alle prosjekter laget har vært involvert i refereres og perm med bilder, avisartikler etc. skal legges fram til gjennomsyn. På årsmøtet skal det serveres varm tradisjonsmat og i tillegg kaffe og kake bakt fortrinnsvis av en av ektefellene/ samboerne.

§4.
Valg : Årsmøtet velger formann , kasserer og to styremedlemmer. Disse velges for tre år .

§5.
Vedtektsendringer kan gjøres av årsmøtet etter forslag fra medlemmene. Forslag skal være styret ihende senest 8 dager før årsmøtet.

§6.
Arbeid som utføres av lagets medlemmer lønnes ikke. Kjøregodtgjørelse i form av dekning av drivstoffutg. kan gies når lagets økonomi tillater det.

§7.
Laget finansierer sin virksomhet ved å søke om midler fra kommunen, almenningene og privat