Holenmarka og Holensætra

  Rester av gammelt steingjerde


Hjørnestein etter fjøset på Holensætra

Denne eiendommen lå mellom kongevegen i øst og Brennsæterelva i vest, fra sydenden av Brennsætersjøen og sydover til Bikkjebakken. Den strekker seg derfor like langt sydober som Brennsætermarka som ligger øst for kongevegen. 

Ved en skyldsetning i 1857 selger enken Kari Engebretsen Brændsæteren denne eiendommen til Ole Christian Holen. En må gå ut fra at det var da eiendommen fikk navnet Holenmarka. Grensene av eiendommen går fram av nevnte skyldsetting. I denne Holenmarka har det vært en sæter som har ligget  nedenfor vegen like nord for Holenmyra. Sætra og marka var i Holens eie til i 1902 da Toten almenning lodd nr. 3 kjøpte den. 

Den oppgis da å være på 480 mål. Størhuset ble da flyttet til Torsætra, og er en del av den bygningen som står på vestsiden av vegen. Noe senere ble også fjøset på Holensætra flyttet til Totsætra og satt opp som stall. Dette er ikke den stallen som står der i dag, men stod antakelig på vestsiden av denne. 

Det eneste som er å se etter det som en gang var Holensætra er noen grassletter på nedsiden av kongevegen, en laftestein etter fjøs og en steinmur i nedkanten av det som har vært sætrerområdet.  Men en kan tydelig se at det har vært en sætervang i den grove granskogen som i dag vokser der det en gang kulokk og bjelleklang.